wstępna konsultacja

W realizacji obowiązków wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej: „RODO” informujemy, że:
administratorem danych osobowych jest spółka LT LAW Ciupka, Stachurski sp.k . z adresem i siedzibą przy ul. Marymonckiej 105 lok. 2, 01-813 Warszawa, NIP: 1182224147 (dalej: Kancelaria).
Kancelaria przetwarza dane osobowe klientów oraz osób zainteresowanych współpracą w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów, a także dane osób trzecich wynikające z akt sprawy i zgromadzonego materiału dowodowego oraz dokumentacji przekazanej przez klienta lub sąd w oparciu i w granicach wynikających z przepisów Rozdziału 1a Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Oprócz tego Kancelaria przetwarza dane osobowe współpracowników, partnerów biznesowych i ich reprezentantów oraz osób działających na ich rzecz w związku z zawartymi umowami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Kancelaria może przetwarzać dane klientów oraz współpracowników w celach ewentualnego podjęcia współpracy w przyszłości, a także w celu dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony prawnie cel przetwarzania, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Po zakończeniu współpracy, dane przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie dokumentów prowadzonych spraw oraz dokumentacji finansowo księgowej lub przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń w zakresie innych spraw.
Poprzez stronę internetową za pośrednictwem plików cookies lub podobnym technologii przetwarzane są dane osobowe w zakresie numeru IP, lokalizacji osób odwiedzających serwis, historii przeglądania. W odniesieniu do osób, które nawiążą kontakt bezpośredni z administratorem - adres poczty elektronicznej. Celem przetwarzania jest analiza statystyczna ruchu na stronie oraz informacje o ewentualnych błędach służące rozwojowi witryny Kancelarii, co stanowi uzasadniony prawnie interes administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Przetwarzanie danych z plików cookies lub podobnych technologii można deaktywować z poziomu przeglądarki internetowej użytkownika – szczegóły dostępne są w opisie funkcji poszczególnych przeglądarek. Zablokowanie przetwarzania danych może ograniczyć niektóre funkcje serwisu względem jego użytkownika.
Dane przetwarzane przez Kancelarię mogą być udostępniane partnerom technologicznym Administratora – np. firmie google lub firmie hostingowej w celu  prawidłowej realizacji usługi i przechowywania informacji przetwarzanych w sposób cyfrowy.
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z Kancelarią w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem kontakt@ltlaw.pl
Dane nie podlegają procesowi profilowania ani na ich podstawie nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany żadne decyzje.
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Kancelarię przysługuje prawo do wglądu i informacji czy i w jakim zakresie jej dane podlegają przetwarzaniu przez administratora, sprostowania i korekty danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w określony sposób, żądania usunięcia przetwarzanych danych jak również złożenia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Sprawdź nasze media społecznościowe

umowa
wstępna konsultacja