wstępna konsultacja

Analiza przepisów - szanse i zagrożenia


Praktyka gospodarcza pokazuje, iż obecnie stanowione prawo dla przedsiębiorców jest ograniczeniem i zagrożeniem, bo wyłącza możliwość podejmowania określonych działań lub je utrudnia. Nakłada też na przedsiębiorców uciążliwe i kosztowne obowiązki, związane z dostosowywaniem się do nowych regulacji i działaniami administracji publicznej. Dlatego analiza przepisów i wskazywanie szans i zagrożeń dla prowadzonej działalności gospodarczej, daje możliwości lepszego zorganizowania własnej działalności i osiągnięcia w niej większej regularności i przewidywalności. Śledzenie zmian w prawie, pozwala też ograniczyć przynajmniej niektóre zagrożenia powstające w otoczeniu firmy, w tym przeciwstawić się arbitralności administracji publicznej i nieuczciwym działaniom kontrahentów i osób trzecich.
Aby to jednak było możliwe, przedsiębiorcy muszą mieć jak najszersze możliwości korzystania z narzędzi prawnych do rozwiązywania problemów pojawiających się w ich działalności gospodarczej. Tylko wtedy ustrojowe gwarancje rządów prawa będą w obszarze gospodarki rzeczywiście realizowane, a obrót gospodarczy będzie przebiegać w sposób stabilny i sprawiedliwy.

6 powodów dlaczego warto posiadać stałą obsługę prawną


Przedsiębiorca zatrudniający już dziś ponad 10 osób w firmie, powinien rozważyć współpracę z kancelarią, by zyskać:

  1. możliwość szybkiego przekazania sprawy do zaopiniowania/podjęcia działań przez prawnika,
  2. w sprawach szczególnie istotnych (np. niespodziewany proces) oszczędzamy czas na poszukiwanie prawnika, który zajmie się sprawą (wynagrodzenie za sprawę może być całkowicie lub częściowo objęte abonamentem),
  3. szukanie prawnika na szybko może więc oznaczać
    • wyższe koszty takiej pomocy prawnej,
    • mniejsze rozeznanie w sprawach (lub konkretnej sprawie) firmy
  4. prawnik prowadzący stałą obsługę po jakimś czasie posiada już dość dogłębną wiedzę na temat działalności firmy (oczywiście zależne jest to od jej wielkości i zakresu powierzanych do prowadzenia spraw), a także tą dotyczącą przedmiotu sprawy (przeważnie roszczenia dotyczą bieżącej działalności i wynikają z zawartych umów),
  5. zlecenie jest stosunkiem zaufania, a pełnomocnikowi powierza się czasem najtajniejsze informacje dotyczące firmy, dlatego stała współpraca buduje relację prawnik-firma (właściciel, zarząd, inne osoby), co wpływa na jakość współpracy,
  6. próba samodzielnego załatwienia sprawy, bez znajomości przepisów materialnych i proceduralnych, często prowadzi do nieodwracalnych lub ciężko usuwalnych skutków prawnych czy procesowych (złożenie pewnych oświadczeń stronie czy to przed sądem, może wręcz prowadzić do przegrania sprawy, która mogła być stosunkowo łatwa do wygrania).

Co do ceny usług to trudno dyskutować, bo każda sprawa jest inna. Natomiast znam wiele przypadków, że godzinna konsultacja za 200, 300 czy nawet 500 zł pozwoliłaby na uniknięcie błędów, a w rezultacie poważnych konsekwencji, przeważnie w sferze finansowej.

Potrzeby przedsiębiorców - obsługa prawna


Niejasności co do potrzeb przedsiębiorcy w zakresie obsługi prawnej, to raczej błąd w komunikacji pomiędzy klientem, a prawnikiem, przy czym tutaj także na prawniku spoczywa rozpoznanie potrzeb klienta. Natomiast często dochodzi także do mieszania sfery firmowej z prywatną właściciela/członka zarządu, co powoduje nieporozumienia. Oczekiwania klienta mogą być wtedy nieadekwatne do zawartej umowy. Nie należy także oczekiwać, że prawnik "firmowy" jest w stanie załatwić wszystkie sprawy. Czasami wymagane jest wsparcie z zewnątrz, przy bardziej skomplikowanych lub złożonych sprawach, albo z dużą ilością materiału dowodowego (czasami umowy liczą setki i tysiące stron, o innych kwestiach ni wspominając).

Kontakt z klientem to swego rodzaju kultura pracy, ale czasami klienci uważają, że zatrudnienie prawnika do sprawy daje im go na własność 24h/dobę (duża ilość kontaktów bez potrzeby, dłużenie rozmów, dopytywanie o mało istotne szczegóły po kilka razy). Ilość czasu poświęcanego takiej osobie jest wtedy nieadekwatna do wynagrodzenia. Czasami też w sprawie nie zaszły żadne zmiany przez dłuższy czas (obecnie w sprawach sądowych rozpoznawanie nawet prostych wniosków czy doręczanie pism procesowych przez wiele miesięcy to w zasadzie standard), dlatego ze strony prawnika kontakt w celu wskazania takiego faktu jest nieuzasadniony.

Słaby kontakt może także wynikać z wagi sprawy (np. mała wysokość roszczenia) i obciążenia kancelarii sprawami, choć uważam, że szczególnie to pierwsze nie powinno wpływać na podejście do poszczególnych klientów.

Posiadanie pełnomocnika w mojej ocenie nie powinno jednak zwalniać klienta w całości z interesowania sprawą. To także dla nas informacja czy komuś na sprawie zależy. Ostatecznie my tylko prowadzimy ją dla kogoś i ten brak zainteresowania (on może przejawiać się różnie, np. całkowity brak kontaktu, nieodpowiadanie na pytania prawnika, niedostarczanie potrzebnych rzeczy lub opóźnianie się z tym) także wpływa na jakość obsługi. Czasami bardzo istotna jest dobra współpraca w zakresie terminowego przekazywania informacji czy dokumentów, bo musimy mieć czas na sporządzenie np. pisma procesowego.

Poza wyżej wymienionymi dochodzą oczywiście także czynniki osobiste. Czasami jest to przysłowiowy "zły dzień". Każdemu z nas udzielają się emocje, przy czym od prawnika oczekuje się, że nie będzie ich okazywał.

Ja w swojej praktyce nie dzielę klientów na wysoko- i niskobudżetowych. Dla mnie każdy z ich jest tak samo ważny.

Raczej panuję nad emocjami, nie mnie bywają klienci, którzy są problematyczni z różnych względów (nieuprzejmi, "mądrzejsi", np. po lekturze Googla lub składający pisma procesowe za plecami pełnomocnika i bez konsultacji z nim, nieufni, itp.). Moją rolą jest uspokojenie sytuacji i próba wyjaśnienia podejmowanych działań (także pod kątem prawnym) oraz przekonania mocodawcy do wizji prowadzenia sprawy. W ostateczności, przy braku zaufania, zalecam zmianę pełnomocnika. Natomiast jak w każdym kontakcie z osobą trzecią, czy to w relacjach osobistych, czy biznesowych, można po prostu źle trafić.

Problemy prawne w przedsiębiorstwach


Należy też pamiętać, że w różnych przedsiębiorstwach szanse wystąpienia problemów prawnych nie są jednakowe. Zależą od branży i charakteru przedsiębiorstwa. Znaczenie ma przede wszystkim forma prowadzenia działalności, liczba osób zatrudnionych oraz przychody. Więcej problemów mają przedsiębiorstwa, których działalność jest bardziej skomplikowana z przyczyn organizacyjnych i ze względu na istotę prowadzonych procesów gospodarczych. Badania dowodzą jednak, że problemów prawnych nie można uniknąć prowadząc działalność określonego rodzaju czy w określony sposób. Problemy prawne występują w działalności gospodarczej z niejednolitych i złożonych przyczyn, a ich pojawienie się jest trudne do przewidzenia. Wg badania z 2020 prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego najczęstszą reakcją przedsiębiorców, którzy doświadczyli istotnego problemu prawnego było samodzielne kontaktowanie się z drugą stroną (42,8% sytuacji), a 33,5% przedsiębiorców korzystało z pomocy prawnika. Niestety takie podejście odbiło się negatywnie na finansach przedsiębiorców, gdyż w badający w tym samym raporcie wskazują wzrost kosztów spraw o 25% w stosunku do sytuacji, gdyby zgłoszono się do prawnika wcześniej na etapie przedsądowym. Mam nadzieję, że to może przekonać niejednego właściciela czy zarządzającego firmą, że stała obsługa prawna daje dużą wartość. Serdecznie zapraszam do bezpłatnej konsultacji w kancelarii i proszę pamiętać, że zawsze jest rozwiązanie.

Link Skopiowany!

Powiązne publikacje

zobacz wszystkie publikacje
umowa
wstępna konsultacja