Metody ochrony dłużnika – skarga na czynności komornika sądowego

Charakterystyka środka prawnego


W ramach naszego cyklu dotyczącego egzekucji sądowej porozmawiamy o skardze na czynności komornika sądowego. Skarga na czynności komornika jest specyficznym środkiem prawnym, który służy państwu wtedy, jeżeli czynności są przeprowadzane przez komornika w sposób nieprawidłowy. Należy ją odróżnić od powództwa przeciw egzekucyjnego, które służy temu, żeby zobaczyć treść tytułu wykonawczego. Skargą na czynności komornika nie da się zwrócić tytułu wykonawczego na przykład wskazując że roszczenie zostało już spłacone albo z innych powodów nie jest wymagalne.

Tutaj niestety też zdarza się że wśród profesjonalnych pełnomocników następuje pewne pomylenie skargi na czynności komornika z powództwem przeciwko egzekucyjnym, co niestety niesie za sobą konkretne konsekwencje ponieważ skarga na czynności komornika jest ściśle sformalizowana i może być złożona w ciągu siedmiu dni od dokonania przez komornika czynności egzekucyjnych.

Jakie rzeczy możemy zaskarżyć w ramach skargi na czynności komornika?


Nie ma katalogu w jakim zakresie ta skarga by obowiązywała, natomiast ona dotyczy stricte formalnych czynności np. nie powiadomienia strony o jakiejś czynności egzekucyjnej,  co się wiąże z dalszymi etapami prowadzenia egzekucji. Nie dokonania jakiejś czynności np. przy egzekucji z nieruchomości, nie dokonanie opisu oszacowania nieruchomości, nie doręczenia go stronie. Wszystkie te rzeczy formalne, które w ramach egzekucji jak nie zostaną wykonane, powodują że na dalszych etapach egzekucja nie powinna być prowadzona.

Jak złożyć skargę?


Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami skargę na czynności komornika składa się bezpośrednio do komornika. Do skargi należy dołączyć opłatę, którą składa się do sądu w wysokości 50 zł. Skargę należy złożyć tak jak każde pismo procesowe w takiej ilości egzemplarzy, ile mamy stron bądź jeszcze uczestników postępowania. Wśród stron jest oczywiście wierzyciel i dłużnik, natomiast mogą też wystąpić uczestnicy np. inne podmioty, które władają rzeczą, która podlega egzekucji, bądź mają jakieś roszczenia bądź prawa do rzeczy, które w ramach tej egzekucji się znalazły. To np. wierzyciel hipoteczny - osoba, która posiada służebność osobistą zapisaną w księdze wieczystej.

Kolejny etap


Po złożeniu skargi na czynności komornika, komornik ma obowiązek ustosunkować się do tej skargi i może skargę w całości uwzględnić. Wtedy wykona czynność, którą państwo wskażą bądź uchyli, jeżeli skarga dotyczy uchylenia tej czynności. Natomiast jeżeli się w całości bądź w jakimś zakresie z państwa skargą nie zgadza, to zostanie ona przekazana do sądu.

Skarga jest rozpoznawana przez sąd na posiedzeniu niejawnym i sąd wydaje postanowienie, w którym czynność komornika bądź uchyla bądź zmienia, a także jeżeli widzi taką potrzebę, z urzędu nakazuje komornikowi dokonanie określonych czynności egzekucyjnych. Mam nadzieję, że na tej podstawie będą państwo rozróżniać czym się różni skarga egzekucyjna od powództwa egzekucyjnego, żeby skutecznie bronić, bądź dochodzić swoich praw w toku egzekucji.

Zapraszam na kolejne odcinki, gdzie będziemy omawiać poszczególne sposoby prowadzenia egzekucji przez komornika oraz wskazujemy jakie czynności może podjąć dłużnik żeby się ewentualnie bronić w toku tego postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *