wstępna konsultacja

Geneza uchwalenia przepisów o pracy zdalnej

Praca zdalna jako odrębna forma zatrudniania pracowników pojawiła się w polskim systemie prawnym w roku 2020 wraz z tzw. ustawą antycovidową. Jej wprowadzenie uwarunkowane było koniecznością minimalizacji bezpośrednich interakcji między pracownikami. Przepisy te z założenia miały mieć ograniczony czasowo charakter.

Nie znaczy to, że niektórzy pracodawcy nie korzystali z pracy zdalnej przed rokiem 2020. Kodeksowym rozwiązaniem wykorzystywanym dla wykonywania pracy na odległość była telepraca. Ze względu na dość rygorystyczne regulacje, stosowanie do pracy zdalnej przepisów dotyczących telepracy było dość trudne i mocno sformalizowane.

Przepisy zawarte w ustawie antycovidowej, które wprost wprowadziły pracę zdalną do systemu prawnego i które obecnie obowiązują, z racji okoliczności w których je uchwalano, były dla odmiany bardzo uproszczone. Jest to zaledwie kilka artykułów, tj. przede wszystkim art. 3 (a w pewnych okolicznościach 4h) wspomnianej ustawy. Przepisy te pozwalały na bardzo proste i szybkie implementowanie u większości pracodawców pracy zdalnej lub częściowej pracy zdalnej (nazywanej powszechnie „pracą hybrydową”). Decyzję o wprowadzeniu pracy zdalnej mógł podjąć i w każdym czasie cofnąć pracodawca.

Rozwiązanie to zostało bardzo dobrze przyjęte przez rynek. Praca zdalna w wielu zakładach pracy stosowana była także po ustaniu zagrożenia pandemicznego, co więcej – dla niemałej części przedsiębiorstw zatrudnienie zdalne lub hybrydowe stało się podstawową formą świadczenia pracy. Faktem jest jednak, że przez ostatnie dwa lata szczątkowa regulacja wywoływała wiele wątpliwości i problemów praktycznych i interpretacyjnych, jak również nie zapewniała bezpieczeństwa prawnego żadnej ze stron stosunku pracy.

W tym roku, po wielomiesięcznych negocjacjach z przedstawicielami pracowników i pracodawców Ustawodawca zdecydował się na włączenie pracy zdalnej jako odrębnej formy zatrudnienia oraz uregulowanie jej wprost w kodeksie pracy (nowy Rozdział IIc, artykuły od 6718 do 6733). Praca zdalna zastąpi również dotychczasowe przepisy o telepracy. Odpowiedni projekt ustawy zmieniającej kodeks pracy został uchwalony przez sejm 1 grudnia 2022 r., zaś fakt, iż za przyjęciem przepisów sejm głosował przytłaczającą większością – w tym z poparciem partii i klubów opozycyjnych - pozwala przyjąć założenie, iż przepisy te wejdą w życie z początkiem 2023 r.

Zakres stosowania nowych regulacji

Uchwalona nowelizacja kodeksu pracy utrwala pracę zdalną w polskim systemie prawa pracy, korzystając z dotychczasowych doświadczeń i regulacji dotyczących telepracy oraz rozwiązań z przepisów antycovidowych. Jednocześnie reguluje zasady jej stosowania, wprowadzania i wycofywania w sposób znacznie bardziej rygorystyczny niż obowiązujące obecnie regulacje tymczasowe. Na potrzeby niniejszej publikacji skupię się na zasadach wdrożenia pracy zdalnej u pracodawcy, pominę zaś analizę wprowadzanych tą samą nowelizacją przepisów o badaniu trzeźwości pracowników, w tym pracowników zdalnych, z uwagi na to, iż były one w ostatnim czasie przedmiotem wielu odrębnych opracowań.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że konieczność dostosowania do nowych przepisów dotyczyć będzie zarówno pracodawców, którzy zamierzają dopiero wprowadzić pracę zdalną jak również do tych, który z tej formy świadczenia pracy korzystają obecnie na podstawie przepisów antycovidowych oraz przepisów o telepracy. Przepisy, na podstawie stosuje się obecnie zatrudnienie zdalne i telepracę przestaną obowiązywać w momentem wejścia w życie omawianej nowelizacji kodeksu pracy. Ustawodawca nie przewidział żadnego okresu przejściowego na dostosowanie do nowych zasad stosowania pracy w formie pracy zdalnej w stosunku do przedsiębiorców, którzy korzystają z takiej pracy w oparciu o ustawę antycovidową. W odniesieniu do wdrożenia nowych obowiązków ustawodawca, argumentując to koniecznością odpowiedniej ochrony praw pracowników, nie wprowadził również żadnych wyłączeń związanych z wielkością czy skalą działania pracodawcy. Tak więc nowe przepisy będą miały pełne zastosowanie nawet w odniesieniu do małych przedsiębiorców.

Pozostaje więc jedynie okres vacatio legis, który wynosi zaledwie 14 dni. A nowych obowiązków, do których należy się dostosować, jest dość dużo.

W odniesieniu do pracodawców, którzy korzystali z telepracy stosując się do przepisów kodeksu pracy, będą oni zobowiązani zrewidować i zaktualizować przyjęte w zakładzie pracy regulacje w ciągu 6 miesięcy.

Podstawowe zasady świadczenia pracy zdalnej po nowelizacji Kodeksu Pracy

Praca zdalna wpisała się już w Polski rynek pracy. W związku z tym, warto wskazać, jakie podobieństwa i jakie zmiany wynikają z przyjętych przepisów względem dotychczasowej regulacji oraz jakie dokumenty powinien przygotować przedsiębiorca, który postanowi zatrudniać lub kontynuować zatrudnienie w tej formie.

Wskazując na podobieństwa do obecnych rozwiązań dotyczących pracy zdalnej, nowelizacja KP utrzyma:

 • możliwość szerokiego wykorzystania pracy zdalnej. Przepisy nie przewidują żadnych ograniczeń branżowych czy związanych z wielkością lub formą działalności pracodawcy. Pewne ograniczenia wiążą się z niektórymi rodzajami prac, które nie będą mogły być wykonywane zdalnie, m.in. wszędzie tam, gdzie potrzebne jest specjalistyczne wyposażenie czy dostosowanie stanowiska pracy związane np. z pracą w warunkach związanych z określonymi ryzykami fizycznymi lub chemicznymi albo w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych;
 • możliwość świadczenia pracy hybrydowej – czyli pracy zdalnej w niektóre dni a w inne – pracy stacjonarnej;
 • możliwość zmiany pracy zdalnej na „stacjonarną” i odwrotnie wielokrotnie w trakcie trwania stosunku pracy;
 • możliwość polecenia wykonywania pracy zdalnej w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego i do 3 miesięcy po jego ustaniu lub w przypadku, gdy wykonywanie pracy stacjonarnej nie jest możliwe z powodu działania „siły wyższej”;
 • możliwość jednostronnego cofnięcia przez pracodawcę polecenia wykonywania pracy zdalnej;
 • możliwość wykorzystywania przez pracownika prywatnego sprzętu w pracy zdalnej – ale z uwzględnieniem odpowiedniego ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu.

Jednocześnie przyjęte regulacje wprowadzają nowe obowiązki dla pracodawców, tj:

 • konieczność uzgodnienia wykonywania pracy w formie zdalnej między pracodawcą a pracownikiem w przypadku, gdy nie obowiązuje stan epidemii;
 • przyjęcie od pracownika oświadczenia o posiadaniu odpowiednich warunków do wykonywania pracy zdalnej – w przypadku, gdy pracodawca zamierza polecić wykonywanie takiej pracy;
 • wprowadzenie pracy zdalnej poprzez zawarcie porozumienia z organizacją związkową, reprezentacją pracowniczą lub odpowiedniego regulaminu. Regulamin powinien uwzględniać również kwestie kontroli pracodawcy w miejscu pracy zdalnej oraz przestrzegania zasad BHP, przy czym zasady te będą musiały być zgodne z nowymi przepisami, w szczególności zaś uwzględniać ochronę prywatności pracowników. W określonych sytuacjach przepisy zezwalają na wprowadzenie pracy zdalnej w drodze polecenia pracodawcy lub porozumienia z pracownikiem;
 • przepisy precyzują wymagany minimalny poziom uzgodnień oraz informacji zawartych w dokumencie będącym podstawą do wykonywania pracy w formie zdalnej;
 • pracodawca będzie musiał zrealizować obowiązek informacyjny wobec pracownika (art. 6721 Kodeksu pracy po nowelizacji), uwzględniający ocenę ryzyka zawodowego i wymogi co do wykonywania pracy zdalnej. Pracownik zobowiązany będzie potwierdzić zapoznanie z takim obowiązkiem;
 • wprowadzenie określonych grup pracowników, na których wniosek pracodawca jest zobowiązany zapewnić wykonywanie pracy zdalnej (np. kobiety w ciąży, rodziców dzieci w opisanych przepisami sytuacjach). Odrzucenie takiego wniosku będzie możliwe, ale w ściśle opisanych okolicznościach (np. przy brak możliwości świadczenia pracy zdalnie) i obwarowane obowiązkiem udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni;
 • wprowadzono obowiązek zapewnienia przez pracodawcę narzędzi i warunków niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz pokrycia kosztów pracy zdalnej. Należy zwrócić uwagę, że jest to obowiązek idący dalej niż w przypadku przepisów, które dotychczas regulowały zasady telepracy;
 • wprowadzono obowiązek uregulowania zasad ochrony danych osobowych w pracy zdalnej i przeszkolenia pracowników z tych zasad oraz uzyskania od pracownika odpowiedniego potwierdzenia w tym zakresie;
 • pracodawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem specyfiki świadczenia pracy zdalnej, przy czym dopuszczalne będzie przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup pracowników (np. zgodnie z metodologią ISO 18002);
 • wprowadzono obowiązek odpowiedniego stosowania kodeksowych regulacji dotyczących wypadków przy pracy – co oznacza obowiązek powołania zespołu powypadkowego, oględzin miejsca wypadku, jednak część obowiązków byłaby uzależniona od zgody pracownika na przeprowadzenie takich oględzin.

Warto również zwrócić uwagę na nowe rozwiązania, które mają odmienny charakter od dotychczasowych, kodeksowych zasad związanych z relacjami między pracodawcą a pracownikiem, w tym także od przepisów regulujących telepracę:

 • odejście od obowiązku zachowania formy pisemnej dla ustanawiania pracy zdalnej – ustawodawca dopuścił formę dokumentową (np. zawarcie umowy przez e-mail). Dotychczas wszelkie istotne zmiany umowy o pracę dotyczące stosunku pracy wymagały formy pisemnej. Co więcej – po raz pierwszy forma dokumentowa została dopuszczona w zasadzie do wszystkich wniosków i czynności, co do których dotychczas wymagana była zgodnie z kodeksem pracy forma pisemna. Samo polecenie wykonywania pracy zdalnej nadal będzie mogło przyjąć dowolną formę;
 • wprowadzono nową instytucję – okazjonalną pracę zdalną. Będzie to możliwość wykonywania pracy zdalnej tylko w niektóre dni (nie więcej niż 24 w roku kalendarzowym) przez pracowników generalnie pracujących stacjonarnie. Wykorzystanie tego sposobu wykonywania pracy ograniczone jest wyłącznie na wniosek pracownika i potencjalnie będzie można je stosować także do pracowników wykonujących pracę hybrydową w odniesieniu do dni, kiedy zgodnie z ustaleniami z pracodawcą, mieli oni wykonywać pracę stacjonarnie. Przy okazjonalnej pracy zdalnej, koszty jej wykonywania spoczywać będą na pracowniku, a przepisy wyłączyły większość obowiązków pracodawcy, które wiążą się z wprowadzeniem stałej pracy zdalnej lub hybrydowej (np. obowiązek sporządzenia regulaminu, informacji dla pracownika, przeprowadzenia szkoleń czy zapewnienie narzędzi pracy zdalnej);
 • wniosek o wykonywanie pracy zdalnej jak również rezygnacja z niej przez pracownika nie będą mogły być przyczyną rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy;
 • wprowadzono zasadę niedyskryminacji pracowników – żaden z pracowników nie będzie mógł być traktowany odmiennie wyłącznie ze względu na fakt wykonywania pracy czy to w formie zdalnej, czy stacjonarnej;
 • wprowadzono zasadę prawa dostępu pracownika do zakładu pracy i prawa kontaktu z innymi pracownikami (art. 6730znowelizowanego Kodeksu pracy) – choć należy zwrócić uwagę, że to postanowienie może rodzić istotne wątpliwości i problemy praktyczne, szczególnie w odniesieniu do pracodawców, którzy zdecydują się ustanowić pracę zdalną jako podstawową lub wręcz wyłączną formę zatrudnienia, w tym mających siedzibę w tzw. „wirtualnych biurach”;
 • w przypadku wykonywania pracy zdalnie, pracodawca zwolniony będzie z niektórych obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – co jest związane z charakterem pracy zdalnej i sposobem jej wykonywania a także ochroną prywatności pracowników. Dotyczyć to będzie np. obowiązków takich jak zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy, dbania o stan i wyposażenie pomieszczeń, czy też związanych z zapewnieniem posiłków i napojów ze względów profilaktycznych.

Przepisy nie wymagają, aby o fakcie wprowadzenia lub wykonywania u pracodawcy pracy w formie zdalnej informować jakiekolwiek organy administracji. Nie wprowadzono również ograniczeń co do połączenia pracy zdalnej z określonymi w kodeksie pracy systemami czasu pracy. Tak więc należy przyjąć, że praca zdalna może być wykonywana w standardowym rozkładzie czasu pracy – tj. w określonych w umowie o pracę godzinach, jak również w ramach elastycznych rozkładów i systemów czasu pracy – np. równoważnego, przerywanego, zadaniowego, ruchomego czy indywidualnego.

Podsumowanie i główne wnioski

Podsumowując powyższe rozważania, warto podkreślić, iż ustawodawca wprowadza trzy sposoby wykonywania pracy w formie zdalnej:

 1. Pracę zdalną (podstawową)
 2. Pracę hybrydową (praca częściowo zdalna i częściowo stacjonarna)
 3. Okazjonalną pracę zdalną (dorywcza praca zdalna wykonywana przez pracownika stacjonarnego lub hybrydowego).

W przypadku pierwszych dwóch, do ich prawidłowego wdrożenia w zakładzie pracy niezbędne jest spełnienie szeregu wymagań, z których duża część związana jest z przygotowaniem odpowiednich dokumentów, wskazanych w niniejszym omówieniu - np. regulaminu, informacji dla pracownika, oceny ryzyka zawodowego, wzorów wniosków, w niektórych przypadkach również odpowiedniego aneksu do umowy o pracę czy procesu uzgodnień ze związkiem zawodowym lub przedstawicielstwem pracowników.

Oprócz tego niezbędne jest przygotowanie w zakładzie pracy procesów – dotyczących wyposażenia stanowiska pracy, zwrotu kosztów świadczenia pracy zdalnej, kontroli wykonywania pracy (co może powodować konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w obowiązującej dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych), BHP w zakresie wymaganym przepisami, a także przygotowania nieco odmiennych procedur właściwych dla danego zakładu pracy na okoliczność wystąpienia wypadku przy pracy.

Niestety, ustawodawca nie pozostawił pracodawcom wiele czasu na dostosowanie do nowych regulacji. Na przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów, przyswojenie przepisów, zapoznanie z nimi kierownictwa i pracowników jak również dostosowanie procedur w firmach pozostało zaledwie kilka tygodni. W nieco lepszej sytuacji pozostają pracodawcy, którzy w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy kodeksu pracy wdrożyli w swoich firmach telepracę – ponieważ mają oni na to pół roku. Jest to jednak stosunkowo niewielka grupa przedsiębiorstw względem tych, którzy obecnie stosują zatrudnienie zdalne w oparciu o przepisy antycovidowe.

Dla większości firm, czas na działania wdrożeniowe dla jednej z większych zmian prawa pracy w ostatnich latach, która dotyczy bardzo dużej części przedsiębiorstw wydaje się zbyt krótki. Co więcej, zmiana ta zbiega się z okresem końca roku i związanego z tym u wielu pracodawców większego nakładu pracy i konieczności realizacji szeregu innych obowiązków. Powoduje to, że prawidłowe i terminowe implementowanie zmian może być dla wielu firm poważnym wyzwaniem.

Przypisy:

 1. „Ustawa antycovidowa” – Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374)
 2. Nowelizacja wprowadzająca pracę zdalną - rządowy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem dostępny pod linkiem https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2335
Link Skopiowany!

Powiązne publikacje

zobacz wszystkie publikacje
umowa
wstępna konsultacja