wstępna konsultacja

Strona internetowa to obecnie tzw. „must have” każdego przedsiębiorcy, który z powodzeniem chce oferować swoje produkty i usługi oraz promować swoją markę na rynku. W świecie, w którym obecnie niemal wszyscy mają dostęp do sieci internetowej niezwykle ważne jest pierwsze wrażenie odbiorcy takiej strony, stąd w pełni profesjonalna witryna www jest obecnie niezbędnym narzędziem do osiągnięcia sukcesu. Na co zatem zwrócić uwagę przy zawieraniu umów z twórcami takich stron internetowych? O tym poniżej.

Po pierwsze – jaka forma umowy?


Najczęściej umowa taka przybiera postać umowy o dzieło. Często jednak strony decydują się także na zawarcie umów mieszanych (nienazwanych) z elementami umowy o dzieło, rzadziej - umów zlecenia. Wybór odpowiedniej formy umowy przez strony ma duży wpływ na obowiązki, jak i prawa zarówno twórcy, jak i klienta, także pod względem podatkowym, stąd zawierając taką umowę, strony muszą rozważyć wszystkie „za” i „przeciw” przemawiające za wyborem konkretnej formy umowy. Stąd zawsze niezwykle cennym jest skonsultowanie tej kwestii zarówno z prawnikiem, jak i doradcom podatkowym.

W tym miejscu warto jednak krótko wspomnieć, że umowa o dzieło jest tzw. umową rezultatu uregulowaną w kodeksie cywilnym, na podstawie której twórca zobowiązuje się do wykonania za wynagrodzeniem oznaczonego dzieła. Z tego względu umowa ta jest więc w tym przypadku dobrym rozwiązaniem, albowiem dziełem (rezultatem) jest stworzenie w pełni działającej strony internetowej.

Umowa mieszana to umowa dopuszczalna na gruncie wynikającej z art. 3531 kodeksu cywilnego swobody umów. Umowę mieszaną przedstawia się bowiem bądź jako umowę powstałą z połączenia treści różnych umów nazwanych, bądź jako umowę, która w całości, jak i tylko w części składa się z elementów charakterystycznych dla typów uregulowanych w ustawie. Strony decydują się na zawarcie takiej umowy najczęściej w sytuacji, gdy przedmiotem nie jest samo wykonanie i stworzenie strony www, ale np. dokonanie jej aktualizacji czy nadzór nad prawidłowym jej działaniem.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy umowa przenosi autorskie prawa majątkowe do utworów, powinna być zawarta na piśmie.

Po drugie - jakie najważniejsze klauzule powinna zawierać taka umowa?


Pierwszą niezbędną klauzulą jest prawidłowe oznaczenie stron oraz daty i miejsca zawarcia umowy. W sytuacji osób fizycznych powinno to być imię, nazwisko, adres, PESEL, numer i seria dowodu oraz data jego ważności, dodatkowo gdy osoba prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG: należy podać firmę przedsiębiorcy, adres prowadzenia działalności oraz NIP i REGON. W przypadku osób prawnych (spółek) zalecane jest podanie nazwy takiego podmiotu, adresu siedziby, numeru KRS, NIP, REGON, oraz dane prawidłowo umocowanego reprezentanta osoby prawnej.

Gdy mamy już prawidłowo skonstruowaną komparycję umowy tj. oznaczenie stron, kolejno powinniśmy oznaczyć przedmiot umowy. Tutaj należy określić, jaki jest zamiar stron umowy oraz w miarę szczegółowo określić, co twórca ma dla zamawiającego wykonać (może się bowiem zdarzyć, że oprócz wykonania strony www, przedmiotem umowy objęta będzie także np. aktualizacja strony, czy nadzór nad stroną www). Jeżeli przedmiot umowy miałby być określony bardzo szeroko, najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenia załącznika do umowy, który stanowić będzie jej integralną część, opisującego dokładnie specyfikację zamówienia.

umowa strona www

Kolejną niezbędną klauzulą jest oznaczenie daty oddania strony internetowej do użytku (w tym poszczególnych etapów, jeżeli są przewidziane), sposobów ich akceptacji i zgłaszania poprawek, oraz wprowadzenie do umowy ewentualny kar umownych za niedotrzymanie terminów realizacji wynikających z umowy. W sytuacji niedotrzymania terminów, zamawiający w takim przypadku będzie mógł bowiem żądać odpowiedniej kwoty zastrzeżonej w umowie tytułem kary umownej, bez konieczności udawadniania szkody. Ponadto, rekomenduje się zawarcie w umowie zastrzeżenia, zgodnie z którym w sytuacji gdy wartość szkody poniesionej przez zamawiającego z tytułu niewykonania w terminie strony internetowej przewyższa zastrzeżoną karę umowną, to zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, co niewątpliwie pozwala zabezpieczyć jego interes.

Kolejnym niezbędnym postanowieniem jakie powinno znaleźć się w umowie jest określenie wysokości należnego twórcy wynagrodzenia, terminu oraz sposobu jego zapłaty. Gdy w umowie twórca jednocześnie przenosi majątkowe prawa autorskie do wykonanej strony www na zamawiającego w punkcie tym zalecane jest określenie, czy w wynagrodzeniu tym zawarte jest wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych prawa autorskich, czy też twórcy należy się odrębne wynagrodzenie.

W sytuacji, gdy w związku z wykonaniem strony www twórca zamierza przenieść majątkowe prawa autorskie lub udzielić licencji, klauzula taka winna być zawarta w umowie, przy czym, klauzula przeniesienia autorskich praw majątkowych winna być stwierdzona pismem (ustawowy wymóg formy pisemnej dla umów przenoszących autorskie prawa majątkowe). Należy wówczas wskazać m.in. pola eksploatacji, co do których twórca przenosi swoje prawa (przykładowy katalog takich pól eksploatacji znajduje się w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych). Zalecane jest także zawarcie w treści umowy zgody na niektóre modyfikacje dokonywane w obrębie strony www przez zamawiającego.

Zastrzeżenie w umowie przypadków odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania


Zgodnie z kodeksem cywilnym, w dziale regulującym umowę o dzieło, zamawiający może od umowy o dzieło odstąpić, gdy:

  1. twórca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że zdoła je ukończyć w czasie umówionym (zamawiający może wówczas bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić przed upływem terminu do wykonania dzieła);
  2. twórca wykonana dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową (wówczas zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo twórcy);
  3. gdy dojdzie do znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego;
  4. z uwagi na brak współdziałania zamawiającego z twórcą (wówczas twórca może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy).

Przypadki odstąpienia wynikają więc wprost z ustawy. Strony mogą dokonać jednak ich modyfikacji, np. poprzez rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających odstąpienie od umowy, które w takim przypadku powinny jednak wprost zostać wskazane w jej treści.

gwarancja strona internetowa

W umowie na wykonanie strony www ważne z punktu widzenia zamawiającego jest określenie także przesłanek odpowiedzialności twórcy za wykonanie strony z tytułu gwarancji czy rękojmi za wady.

W przypadku wprowadzenia do umowy postanowień odnoszących się do gwarancji strony powinny określić w niej okres obowiązywania gwarancji, przesłanki odpowiedzialności z tytułu gwarancji, opisać procedurę reklamacyjną oraz ustalić termin usunięcia usterek i błędów. Jednocześnie oprócz uprawnień gwarancyjnych, zamawiający może skorzystać z uprawnień z rękojmi na zasadach ogólnych. Strony mogą też w umowie zmodyfikować treść rękojmi (co nie dotyczy jednak konsumentów). Zgodnie bowiem z art. 558 kodeksu cywilnego, strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Rozszerzenie rękojmi może polegać np. na wydłużeniu jej okresu, ograniczenie natomiast na ograniczeniu uprawnień z tytułu rękojmi, a wyłączenie na zupełnym wyłączeniu odpowiedzialności twórcy z tytułu rękojmi.

Umowa o wykonanie strony internetowej - o czym powinni pamiętać twórcy


Z punktu widzenia twórcy istotne jest natomiast umieszczenie w umowie postanowień, które zapewniają twórcy możliwość wykorzystania projektu strony internetowej w swoim portfolio, poprzez wykorzystanie informacji o projekcie w swoich materiałach promocyjnych, np. na stronie www w zakładce realizacje, czy też w mediach społecznościowych. Kolejno z punktu twórcy ważne jest zamieszczenie w umowie postanowień, które regulują sposób oznaczenia autorstwa strony internetowej poprzez np. określenie umieszczenia logo lub odnośnika do strony twórcy.

Na koniec nie należy zapominać o podpisach stron na umowie (w przypadku osób prawych należy oczywiście zweryfikować umocowanie osób działających w imieniu osoby prawnej, do zawierania umowy).

Oczywiście w umowie o wykonanie strony www strony mogą zawrzeć także inne postanowienia, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Wskazane powyżej klauzule stanowią przykładowe regulacje jakie winny znaleźć się w umowie, które mogą jednak zostać zmodyfikowane o dodatkowe postanowienia.

Drogi Czytelniku, jeśli zatem zainteresował Cię ten wpis i chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat umów o wykonanie stron www, czy też pomocy przy stworzeniu takiej umowy, nasza kancelaria radców prawnych zaprasza do współpracy.

Link Skopiowany!

Powiązne publikacje

zobacz wszystkie publikacje
umowa
wstępna konsultacja